Organizing Committee

General Chair

Jian Shen
Zhejiang Sci-Tech University, China

General Co-Chairs

Xinyi Huang
Fujian Normal University, China

Xiaofeng Chen
Xidian University, China

Technical Program Committee Chairs

Rongmao Chen
National University of Defense Technology, China

Debiao He
Wuhan University, China

Web Chairs

Haowen Tan
Zhejiang Sci-Tech University, China

Publicity and Social Media Chair

Chen Wang
Zhejiang Sci-Tech University, China

Workshops Chair

Ilyong Chung
Chosun University, Korea

Sponsorship & Exhibits Chairs

Chunhua Su
University of Aizu, Japan

Publications Chair

Weizhi Meng
Technical University of Denmark, Denmark

Local Chair

Lihui Su
Zhejiang Sci-Tech University, China